درگیری دو کارشناس عرب بر سر نام خلیج فارس

درگیری دو کارشناس عرب بر سر نام خلیج فارس

استایلینو: دو کارشناس شبکه عربی دویچه‌وله آلمان بر سر نام خلیج فارس با یکدیگر بحث کردند.