مقایسه عملکرد ونگر و اونای امری در آرسنال

مقایسه عملکرد ونگر و اونای امری در آرسنال

استایلینو: مقایسه عملکرد آرسن ونگر در ۴۷ بازی آخر و اونای امری در ۴۷ بازی ابتدایی خود در آرسنال در لیگ جزیره

مقایسه عملکرد ونگر و اونای امری در آرسنال
مقایسه عملکرد ونگر و اونای امری در آرسنال