کنکور، عدالت آموزشی و اسارت نظام آموزشی کشور

کنکور و عدالت آموزشی

استایلینو: کنکور که در ابتدا یک مسیر و ابزار برای سهمیه بندی ورودی دانشگاه ها بود امروزه به رسالت اصلی آموزش و پرورش تبدیل شده است. از طرفی کنکور سیستم و سازوکار گسترده خود را تشکیل داده، بنگاه های اقتصادی تا تاثیر در سبک زندگی خانواده ها و کنترل کامل نظام آموزشی کشور از تبعات آن است. نتایج سال1398 کنکور نشانگر فاصله گرفتن از عدالت آموزشی هستیم به طوری که در میان رتبه های برتر کشوری دانش آموزان مدارس دولتی عادی دیده نمی شوند.